MOJŽÍŠOVEJ CVI?ENIA

súbor osved?ených cvi?ení svetoznámej terapeutky ?udmily Moj­žíšovej, vyrovnávajúcich svalovú nerovnováhu.

Cvi?enia pozitívne ovplyv?ujú aj:

  • Schopnos? otehotnie? (riešenie sterility), gynekologické problémy, zlepšenie spermiogramu
  • Inkontinenciu (neudržanie mo?u)
  • Problémy s chrbticou, skoliózu, problémy s platni?kami
  • Poopera?né stavy chrbtice

Cvi?enia a kurzy dop??ame o ?alšie metódy a postupy súvisiace s lekárskou starostlivos?ou. Výsledkom našej trojro?nej práce je ve?a krásnych detí a nieko?ko žien, ktoré už kone?ne ?akajú vytúžené bábätká.

10 cvikov pani Mojžišovej

                Milé diev?atá,sle?ny,dámy,mami?ky,milé ženy.Na týchto stránkach nenájdete o cvikoch p. Mojžišovej ani slovko.Po pre?ítaní nášho minirozprávania,dúfam,pocítite chu? nau?i? sa ich.

 

Prvé pochybnosti

Ke? mi v redakcii pridelili tému „Metóda pani Mojžišovej“ a dostala som do ruky krátky text o nej,nijako zvláš? som sa nepotešila.Nevedela som o veci ni? a ke? som si pre?ítala,že ... v tele je jeden ústredný sval, a ke? sa skráti, má za dôsledok neplodnos?...“,len som rozmýš?ala,?o si ja úbohá po?nem.A ?o si po?nú naše úbohé ?itate?ky s mojim úbohým ?lánkom.Takto neutešene som sa cítila asi tak týžde?.Pomaly a neochotne som zbierala kusé,nekompletné informácie a podvedome som „mojžišovskú“ tému odsúvala.Diev?atám v redakcii som jemne ironicky rozprávala,že aké to asi budú úžasné cviky,ke? sa pri ich cvi?ení dá zárove? otehotnie? a vzápätí aj o die?atko prís?.Že ?o to asi bude za zázrak,ke? je jeho úspešnos? taká nízka,hoci som o konkrétnych faktoch nemala ani potuchy.A že pre?o ho asi neodporú?a žiadny gynekológ mami?kám,ktoré majú problém s po?atím die?atka.Pýtala som sa,naš?astie,už len sama seba.A potom som si telefonicky dohodla stretnutie s Mgr.Yvettou Ledvényiovou.

 

Prvé dojmy

                Vchod do ?ajovne spojenej s Relax centrom,kde som ju mala nájs?,vyzeral ako telefónna búdka so schodami kamsi do hlbín...Zišla som po nich do tajomného,vo?avého,mäkko oranžového,jemnou hudbou preplneného priestoru.Boli tu útulné drevené zákutia na sedenie,police plné kníh a rôzne keksí?ky k zeleným,indickým,jazmínovým,?iernym a mnohým-premnohým iným ?ajom.Príjemne prekvapená,ale aj na?alej pochybností a predsudkov nezbavená,som ?akala na spolumajite?ku,cvi?ite?ku,masérku,inštruktorku a terapeutku – pani Ledvényiovú.S trochou irónie som si hovorila,že ?o to už bude za superženu,ke?...A potom prišla.Mäkko oranžová,útulná,vo?avá a usmievavá „superžena“.Okamžite mi priniesla ?aj a keksy a rovnako ma zbavila aj môjho odmietavého postoja.

 

Prvé odpovede

                Vysvetlila som, kto som a ?o chcem, a hne? sa jej opýtala na „ústredný sval“,na riziko potratu pri cvi?ení, pre?o o tom nehovoria gynekológovia a aké má teda výsledky ona. Dostala som pokojné a jasné odpovede, že takzvaným ústredným svalom sa myslí sval panvového dna.Že k možnému potratu dochádza preto, lebo diev?atá ešte nemajú dostato?ne zocelené panvové a sedacie svaly.A kým sa nespevnia, ?o je cie?om minimálne šes?mesa?ného poctivého cvi?enia, pani Mojžišová neodporú?a svojim diev?atám pokúša? sa otehotnie?.Že lekári dávajú rady svojim pacientkám v oblasti, ktorej rozumejú najlepšie, a tou je medicína a nie cvi?enie pod?a Mojžišovaj.Pani Ledvényiová už dva roky organizuje kurzy cvi?ení pre ženy a diev?atá,ktoré sa chcú sta? mami?kami a nedarí sa im to, alebo trpia ve?kými boles?ami pri menštruácii, vynechávaním cyklu, neznesite?nými boles?ami chrbtice, boles?ami hlavy, únikom mo?u, alebo len „oby?ajnou“ zápchou.A že k dnešnému d?u sa tešia z ôsmych tehotných mami?iek a troch už narodených deti?iek – najstaršieho devä?mesa?ného Vincka Struhára, osemmesa?nej Terezky Žuži?ovej a práve narodenej týžd?ovej Ninky Šmaríkovej.

 

Podstata

                Jedine?nos? objavu p.Mojžišovej spo?ívala v tom, že pri svojej práci  rehabilita?-nej sestry odhalila a empiricky potvrdila spojitos? medzi cvi?ením, ktoré je zamerané na posilnenie svalov panvového dna a otehotnením.Ide o to, že ak má žena slabé brušné a sedacie svalstvo, ktoré má za úlohu pomáha? svalstvu panvovému, dochádza k pre?aženiu tohto svalu.Ve? musí pracova? aj za „ulieva?ov“ na bruchu a zadku.Pre?aženie má za následok stiahnutie svalu, jeho slabšie prekrvovanie, a teda aj menej kyslíka a živín pre orgány, ktoré sú uložené v malej panve.A to sú práve prepotrebné vaje?níky, vají?kovody, maternica a mo?ový mechúr.Takto vznikajú problémy gynekologického charakteru.Od bolestivej a nepravidelnej menštruácie až po neschopnos? otehotnie? alebo donosi? plod.Pani Mojžišová ve?mi múdro navrhovala, aby sa jej cvi?enie uplat?ovalo ako takzvaná metóda prvej vo?by.“Najprv nech sa diev?a rozcvi?í, zrovná si panvu a potom, ke? do dvoch rokov neotehotnie, potom nech si ju skúmajú.Ale nie, aby jej najprv urobili dieru do brucha a napchávali ju hormónmi.To by malo nasledova? až vtedy, ke? neuspejú s rehabilita?nými cvi?eniami.Yvettka mi odporu?ila a hne? aj poži?ala knihu od ?eských autoriek Struskovej a Novotnej o Metóde pani Mojžišovej.Po jej pre?ítaní som sa chtiac-nechtiac stala jej vernou obdivovate?kou.

 

Mojžišovej metóda pod?a Ledvényiovej

                Pani Ledvényiová okrem základných inštruktáží, ktoré sú nevyhnutné, aby cviky splnili svoj ú?el – neodporú?a sa cvi?i? ako samouk – dop??a aj svoje ?alšie „špeciality“.

Tými sú najmä reflexná masáž chodidiel, psychoterapia a prednášky o správnej výžive.Lebo ?istá myse? a ?isté telo sú základnými predpokladmi na to, aby bola žena pripravená otehotnie?.Vníma problém s po?atím bábätka komplexne.Nejde jej len o bezduché cvi?enie, ktoré by nesplnilo svoj ú?el.Snaží sa o cvi?enie spojené so zmenou v spôsobe myslenia, stravovania a prístupu k životu.Verí, že svoje zdravie a š?astie môžeme drža? pevne v rukách.Nemusíme sa podda? nevyhnutnému kolobehu a stráca? nádej, ale bojova? a teši? sa zo života.Nevy?íta, nekritizuje a nepou?uje, ale vysvet?uje a ponúka návod a nádej.

 

Kurz

                Pri stretnutí s diev?atami a mladými ženami, ktoré nemali také š?astie ako ja – otehotnela som takmer hne? ako som zatúžila ma? svojho Miška – som si mnoho vecí uvedomila.Pochopila som, aký silný môže by? „hlad“ po die?atku, aké sú tieto baby odhodlané a odvážne.Mnohé z nich okrem pokusov sta? sa mami?kami bojujú s inými vážnymi zdravotnými problémami.Bolia ich chrbtice, omdlievajú pri menštruácii.Prešli mnohými náro?nými gynekologickými vyšetreniami, umelými oplodneniami a následnými potratmi.Vypo?uli si beznádejné diagnózy a prekonali silné pochybnosti a smútky.Pani Ledvényiová vie, ?ím všetkým jej klientky prešli a napriek tomu, ke? jej jedna z diev?at povedala, že prišla skúsi? aj túto poslednú možnos?, Yvettka reagovala slovami, že takú somarinu ešte nepo?ula!Nejde predsa o poslednú možnos?!Ve? život so všetkými š?astiami aj neš?astiami máte baby,dúfajme, ešte pred sebou!

 

Posledná poznámka

                Svojho Miška mám, Janka Achbergerová ho bude ma? o chví?ku a Janka Luknišová o trošku dlhšiu chví?ku.Viem však, že aj ak sa to iným diev?atám napriek zázra?nosti desiatich cvikov pani Mojžišovej nepodarí, tak aspo? „...budou mít spevn?nou figuru a pulky jak mandle,což pro ženskou taky není k zahození“.Hovorila milé ?itate?ky, hádajte kto.

 

                Poznámka autora: „Dnes (2009) máme už spolo?ných 14 zdravých deti?iek na ktoré rodi?ia dlho vytúžene ?akali“.  

 

 Záväzná prihláška na kurzy

úhrada kurzovného 4 týždne (min. 2 týždne)
vopred na ú?et: 2620120 360/1100 + svoje meno

 

Realizáciu platby prosím ohlási? SMS-kou na tel. 0905 988 899 v t vare:
 úhrada-meno, názov kurzu, termín

?akujem, že rešpektujete naše pravidlá a vážite si našu prácu. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a rešpektovanie sa.

Storno poplatky ku všetkým kurzom v prípade zrušenia ú?asti.

 

 24 hodín pred kurzom

100% ceny kurzu

 24 hodín pred kurzom (manželský pár)

70% ceny kurzu

 48 hodín pred kurzom

70% ceny kurzu

 


Administration and design by Lukas SOS